Všeobecné obchodní podmínky E-Půjčovny boxů

Lukáš Krčma - E-Půjčovna boxů, sídlem Hřibská 2036/8, Praha 10 - Strašnice, 100 00, IČ: 74664662, DIČ: CZ8509191834

mobil: +420 775 949 529, email: info@e-pujcovnaboxu.cz dále jen "půjčovna"

I. Objednávka, rezervace, platba a vratná záloha.

1. Objednávka:

Objednávku nájmu autopříslušenství provede nájemce skrz webový formulář na stránkách www.e-pujcovnaboxu.cz, e-mailem nebo telefonicky.

2. Rezervace:

Přijatou objednávku půjčovna co nejdříve potvrdí a tím objednané vybavení nájemci na daný termín závazně zarezervuje. Půjčovna si vyhrazuje právo přijatou objednávku nepotvrdit (=zrušit).

3. Platba:

Platba nájemného se po navrácení vybavení strhne ze složené kauce.

4. Vratná záloha:

Při převzetí vybavení nájemce složí vratnou zálohu („kauci“). Výče kauce je závislá na zapůjčeném vybavení. Kauci je nutno uhradit v hotovosti nebo okamžitou platbou na účet.

II. Zrušení a změna rezervace

1. Zrušení rezervace ze strany nájemce:

Rezervaci může nájemce zrušit buď telefonicky na tel.: +420 775 949 529 nebo e-mailem na: info@e-pujcovnaboxu.cz. Při zrušení rezervace nebo její části ze strany nájemce je tento povinen uhradit storno poplatek, dle storno podmínek uvedených v tabulce níže.

Storno poplatky z ceny nájmu vybavení:

Při zrušení rezervace 14 a více dní před začátkem nájmu vybavení - 0%.

Při zrušení rezervace 7-13 dní před začátkem nájmu vybavení - 20% z ceny, minimálně však 200,-- Kč.

Při zrušení rezervace 2-6 dní před začátkem nájmu vybavení - 50% z ceny, minimálně však 500,-- Kč.

Při zrušení rezervace méně jak 48 hodin před vypůjčením - 100% z ceny.

Cenou nájmu vybavení se zde rozumí cena za pronájem rezervovaného vybavení dle ceníku.

2. Změna rezervace ze strany nájemce:

Rezervaci může nájemce po dohodě s Půjčovnou změnit, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

3. Zrušení a změna rezervace ze strany půjčovny

Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil zálohu.

III. Nájem vybavení

1. Smlouva o nájmu a převzetí vybavení

Podpisem smlouvy o nájmu vybavení vzniká nájemci právo na dočasné užívání objednaného vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě. Pro uzavření smlouvy a převzetí vybavení je nájemce povinen předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Vybavení bude nájemci předáno ihned po podpisu nájemní smlouvy. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu. Svým podpisem potvrzuje, že vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

2. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení

Předání objednaného vybavení se uskuteční v místě uvedeném v rezervaci. Vybavení předá pronajímatel nájemci v předem sjednaný čas. Nájemce je povinnen vrátit pronajaté vybavení poslední den nájmu v místě uvedeném ve smlouvě. V případě pozdního vrácení vybavení je nájemce povinen zaplatit půjčovně smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den. V případě, že bude vybavení vyzvednuto nebo vráceno v jiném, než ujednaném místě ve smlouvě, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s dopravou vybavení z/do tohoto místa.

3. Povinnosti nájemce ve vztahu k užívání vybavení

Předmět nájmu (autopříslušenství) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

4. Ztráta nebo poškození vybavení

Vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud vybavení nebude vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na opravu, případně koupi nového vybavení (vyjma poškození, které je kryto "Pojištěním proti poškození", viz čl. IV

Ceny oprav určí půjčovna podle rozsahu poškození.

Ceny nového vybavení je možné najít na stránkách obchod www.e-stresninosice.cz

5. Dohoda o uznání závazku

V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení hotově při vrácení, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet půjčovny a to nejpozději do 14 dnů ode dne skončení nájemního vztahu.

IV. Pojištění proti poškození

1. Pojištění

Pojištění proti poškození lze sjednat během rezervace. Cena pojištění je 20% z ceny nájmu. V případě malého poškození (škoda max 500,- Kč) nehradí nájemce žádnou škodu. V případě většího poškození (škoda nad 500,- Kč) nehradí nájemce plnou cenu, ale pouze 30% z ceny opravy, případně z ceny nového vybavení v případě úplného zničení. Ceny nového vybavení je možné najít na stránkách půjčovny www.e-pujcovnaboxu.cz

Úplným zničením vybavení se rozumí takové poškození vybavení, že toto vybavení nebude možné opravou uvést do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původního stavu.

2. Výjimky z pojištění

"Pojištění proti poškození" se nevztahuje na ztrátu nebo krádež vybavení (vybavení, jakkoliv poškozené, je vždy nutné vrátit!).

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů půjčovnou, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů půjčovnou také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření nájemní smlouvy.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při rezervaci provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat půjčovnu o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může půjčovna pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje půjčovnou bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se zákazník domníval, že půjčovna nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat půjčovnu nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby půjčovna nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu půjčovna povina tuto informaci předat. Půjčovna má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Odpovědnost

Zapůjčené vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

2. Obchodní podmínky

Půjčovna je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami.

V Praze dne 19. 7. 2024